Skip to the main content

Contra-indicatielijst vernieuwd

De Nationale Classificatie Contra-Indicaties/voorzorgen (NCI-lijst) helpt zorgverleners in ‘dezelfde taal’ contra-indicaties uit te wisselen. De nieuwe contra-indicaties die aan de lijst zijn toegevoegd zijn voor transplantatie van nier, lever, hart en long. Daarnaast zijn ook mitochondriële ziekten en mastocytose toegevoegd en is de naam van contra-indicatie Gastric bypass gewijzigd in Bariatrische chirurgie.

Er is een groeiend aantal patiënten met een orgaantransplantatie waarbij geneesmiddelen gecontra-indiceerd zijn. Deze patiënten mogen bepaalde geneesmiddelen helemaal niet of uitsluitend onder bepaalde voorwaarden krijgen. Vaak bezoeken deze patiënten ook meerdere artsen in de eerste of tweede lijn. Voor de patiëntveiligheid is het noodzakelijk om deze contra-indicaties eenduidig vast te leggen in elektronische dossiers en er voor te zorgen dat digitale uitwisseling tussen zorgverleners onderling mogelijk is.

Ook is de contra-indicatie ‘Mitochondriële ziekten’ nieuw in de lijst. Dit is een groep van genetische aandoeningen. Ongeveer 1 op de 5.000 patiënten heeft deze erfelijke aandoeningen. Verder is ook de contra-indicatie ‘Mastocytose/ mestcelactivatiesyndroom’ toegevoegd.

De naam van contra-indicatie ‘Gastric bypass’ is gewijzigd in ‘Bariatrische chirurgie’. De contra-indicatie ‘Bariatrische chirurgie’ omvat namelijk verschillende typen bariatrische ingrepen en niet alleen de gastric bypass.

Communiceren in dezelfde taal

Zorgverleners wisselen steeds meer gegevens met elkaar uit. Omdat ze verschillende codestelsels gebruiken om contra-indicaties vast te leggen, is er één Nationale Contra-Indicaties en Voorzorgenlijst ontwikkeld. Deze ondersteunt softwareleveranciers bij het ‘vertalen’ van codes uit verschillende stelsels, zodat de informatie overal eenduidig is. Het gaat om informatie over aandoeningen of kenmerken van patiënten, waarbij geneesmiddelen niet of slechts onder voorwaarden toegepast mogen worden.

Samenwerking

De NCI-lijst komt tot stand in samenwerking tussen Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Stichting Health Base (SHB), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Nictiz.

Voor nieuwe contra-indicaties moeten medicatiebewakingsadviezen worden opgesteld. Stichting Health Base en het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP werken deze medicatiebewakingsadviezen uit. Dit werk start na de publicatie van de nieuwe NCI-lijst.

Meer informatie

U vindt de NCI-lijst in het Terminologiecentrum van Nictiz. Het doel van dit centrum is het bevorderen van inzicht en juist gebruik van terminologie- en codestelsels. Neem voor meer informatie over deze lijst contact op met Gert Koelewijn via e-mail of Twitter.

Ga naar boven

Volg ons