Skip to the main content

Handreiking Interoperabiliteit en Nationale XDS metadata set beschikbaar

Na heel veel uitzoekwerk en overleg zijn vandaag de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen zorginstellingen’ en de ‘Nationale XDS metadata set’ beschikbaar voor openbare consultatie. De nieuwe versie van de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen zorginstellingen’ is opgesteld op initiatief van Regionale Samenwerkingsorganisatie Nederland (RSO Nederland).

Het gaat om een herziene en aangevulde versie van de Handreiking uit 2015. Naast afspraken, tips, voorbeeldbestanden en inrichtingsprincipes, op alle lagen van interoperabiliteit, bevat de Handreiking nu ook een normenkader. Hierin staat waaraan organisaties en XDS infrastructuren moeten voldoen om veilige, betrouwbare en interoperabele uitwisseling van medische beelden en documenten te waarborgen. Met dit document (en met de Nationale XDS metadata set) wordt de basis gelegd voor een landelijk dekkende infrastructuur voor het uitwisselen van beelden en documenten. Alle documenten zijn te vinden via de startpagina over XDS. Lezers kunnen hun feedback voor 22 maart 2019 aanleveren.

Handreiking Interoperabiliteit tussen zorginstellingen

Het delen van informatie tussen zorginstellingen is noodzakelijk om te kunnen beschikken over de juiste informatie op de juist plaats en de juiste tijd, in een veilige en betrouwbare omgeving. In veel regio’s wordt gewerkt aan de realisatie van XDS-infrastructuren en in een aantal daarvan is zo’n infrastructuur al aanwezig. Maar de zorg beperkt zich niet tot regiogrenzen, waardoor ook de behoefte ontstaat om XDS infrastructuren onderling te verbinden. Dit lukt alleen als er bij de inrichting van de afzonderlijke XDS ‘Affinity Domains’ afspraken worden gemaakt, op alle lagen van interoperabiliteit, van bestuur tot techniek.

Goede voorbeelden delen

Binnen de verschillende Regionale Samenwerkingsorganisaties (RSO’s) is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de implementatie van XDS-infrastructuren. Door kennis, ervaring en ‘best practices’ met elkaar te delen, kan een grotere eenduidigheid in de inrichting van de verschillende XDS affinity domeinen worden bereikt, Daarnaast kunnen de RSO’s en andere XDS samenwerkingsverbanden elkaar versterken en projecten versnellen.

RSO Nederland heeft daarom het initiatief genomen om een nieuwe versie van de Handreiking Interoperabiliteit op te stellen met de volgende doelstellingen:

  • het uitbrengen van een nieuwe versie van de bestaande Handreiking Interoperabiliteit, om kennis, ervaringen en een handboek voor implementatie, op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel, vast leggen en met elkaar delen;
  • het geven van een zo volledig mogelijk overzicht van een XDS implementatie dat kan dienen als richtlijn om nieuwe XDS-initiatieven te versnellen;
  • het geven van adviezen en uitgangspunten voor de inrichting van een XDS-infrastructuur om te komen tot een meer eenduidige (standaard) inrichting van XDS-netwerken in Nederland ter bevordering van de interoperabiliteit tussen deze netwerken;
  • het geven van een toetsingskader met eisen waaraan IHE Affinity Domains moeten voldoen om aan elkaar te kunnen koppelen en maximale interoperabiliteit te bereiken voor gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders binnen de regio en over regiogrenzen heen.

Voor meer informatie over de Handreiking kunt u contact opnemen met Sjaak Gondelach.

Nationale XDS metadata set

Een van de eisen van het normenkader van de Handreiking is dat XDS netwerken die op elkaar willen aansluiten hun infrastructuur inrichten volgens de specificaties van de nieuwe ‘Nationale XDS metadata set’. Wanneer alle XDS Affinity Domains op basis van deze specificaties zijn ingericht is de uitwisselbaarheid tussen de verschillende XDS gewaarborgd. Dit technische document bevat de inrichtingsregels voor de XDS metadata  en aanwijzingen voor inrichting en gebruik.

Voor meer informatie over de Nationale XDS metadata set kunt u contact opnemen met Vincent van Pelt.

Ga naar boven

Volg ons