Skip to the main content

Over deze release

Verloskundige zorg, gynaecologie, kindergeneeskunde en kraamzorginformatie: allemaal verschillende informatiebronnen van zorgverleners met wie iemand die zwanger is, te maken krijgt. Door deze gegevens te verzamelen en overzichtelijk te presenteren, krijgen eindgebruikers zoals cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en onderzoekers meer regie over de betreffende data. En meer regie leidt, zo is de verwachting, tot een betere kwaliteit van zorg. De nieuwe versie van de informatiestandaard Geboortezorg, ook wel bekend als het Perinataal Woordenboek en Dataset (PWD) 3.2.3, speelt daarin een sleutelrol.

Naast de standaard voor uitwisselingen tussen zorgverleners, is de informatiestandaard Geboortezorg ook de inhoudelijke basis voor een integrale zwangerschapskaart voor de client. Eind 2021 hebben we met een proof of concept aangetoond dat vanuit de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de cliënt gegevens kunnen worden opgehaald bij de zorgverlener.Na de start van VIPP Babyconnect ging Nictiz aan de slag met een nieuwe versie van de informatiestandaard Geboortezorg. In samenwerking met de expertgroep Eenheid van Taal (opgericht vanuit Perined): bestaande uit zorgverleners met IT-expertise, verloskundigen, manager kraamzorg, gynaecoloog en een kinderarts. De informatiestandaard bestaat uit een sectorbrede dataset van verloskundige zorg, kraamzorg, gynaecologie en kindergeneeskunde. Verder is deze volledig opgebouwd uit zibs (zorginformatiebouwstenen). Dat helpt eindgebruikers bij het hergebruik van data: eenmalige registratie en meervoudig gebruik. Inhoudelijk hebben we de wensen van de eindgebruikers vertaald naar de zibs. PWD 3.2.3 is daarmee dé basis voor gestandaardiseerde overdracht. Het maakt het delen van informatie mogelijk tussen zorgverleners onderling. Met als doel de juiste informatie op het juiste moment, over sectoren heen en binnen het netwerk.

De voordelen van PWD 3.2

  • PWD 3.2.3 is de basis voor de uitwisseling met de zwangere via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).
  • Het betreft de eerste informatiestandaard voor de kraamzorg, waarbij de leveranciers aan de slag kunnen gaan met deze informatiestandaard om uniforme en digitale gegevensuitwisseling te realiseren.
  • Dit is de eerste integrale informatiestandaard bestaande uit zibs, waarbij hergebruik van data maximaal kan worden benut. In alle domeinen kan men daardoor op dezelfde wijze werken. Zoals bij de begrippen gezinssituatie, patiëntgegevens, aandoening en observaties, waarbij eenheid van taal wordt toegepast. De bouwsteen Taalvaardigheid omvat bijvoorbeeld dezelfde gegevenselementen, zodat zorgverleners binnen het zorgnetwerk direct inzage hebben in het vermogen van de client om zich uit te drukken in een taal en kunnen mededelingen doen in begrijpbare taal. Het gaat daarbij zowel om mondelinge als schriftelijke communicatie.
  • Ten opzichte van de vorige losse versies hebben we meerdere vrijetekstvelden omgezet naar afgestemde keuzelijsten (waardenlijsten), gebaseerd op internationale coderingen (SNOMED terminologie). Denk aan afwijkend wondweefsel dat eenduidig gedefinieerd kan worden met zwart, geel of rood.
  • Doordat zorginformatie tijdig en volledig inzichtelijk is bij de eindgebruikers, verbetert de kwaliteit van zorg.

PWD versie 3.2.3 is de uitgave van het Perinataal Woordenboek & Dataset waarin de zorginformatiebouwstenen van het ZIB centrum over de gehele dataset zijn toegepast. Waar voorheen voor de verloskundigen, kinderartsen en kraamzorg deels nog eigen geboortezorg datamodellen gebruikt werden, zijn nu alle data-concepten door zibs vervangen. Dit betekent, dat verloskundige systemen nu dezelfde begrippen voor patiënt, gezinssituatie of problemen hanteren als EPD systemen voor ziekenhuizen. Als basis is de zib publicatie van 2017 gebruikt. Daar waar nodig is geanticipeerd (pre-adopt) op de zib publicatie van 2020.

Actuele integrale versie (PWD 3.2.3)

Net als de kraamzorgleveranciers kunnen de andere leveranciers op korte termijn PWD 3.2.3 zelf inbouwen. Indien inbouwen binnen één jaar niet mogelijk of haalbaar is, dan is er een tussenoplossing mogelijk door het gebruik van convertoren. Zo wordt altijd op korte termijn gestandaardiseerd uitwisselen geborgd binnen het Geboortezorgnetwerk. De lange termijn doelstelling is uitwisseling op basis van registratie aan de bron, zonder gebruik van convertoren en volgend op de ontwikkelagenda van Geboortezorg.De verdere ontwikkeling en aanpassing van de standaard verloopt gefaseerd:

  1. 2022-2023: toepassing voor kraamzorg en zwangeren via PGO;
  2. 2023/2024-2025: toepassing voor verloskundige zorg, obstetrie, neonatologie/kindergeneeskunde.

In de komende periode concentreren we ons samen met de kraamzorg- en PGO-leveranciers op de implementatie van de informatiestandaard in de systemen. Nictiz borgt het kwalificeren, waarbij we toetsen aan de hand van praktijkvoorbeelden of de informatiestandaard conform verwachting is ingebouwd door de leverancier. Voor de subsidieregeling VIPP Babyconnect is de uitwisseling van de data op basis van de informatiestandaard een verplichting, niet het inbouwen in de systemen. Door gebruik te maken van convertoren kan dit op korte termijn gerealiseerd worden.Voor de publicatie van PWD 3.2.3 worden ook scenario’s uitgewerkt. In het kader van het programma VIPP Babyconnect is de use case, een persoonlijke gezondheidsomgeving ( PGO) uitgewerkt. Deze gegevensverzameling wordt de ‘Integrale zwangerschapskaart’ genoemd en wordt tezamen met MedMij en Babyconnect beproefd in een pilot van Babyconnect. Deze nieuwe FHIR standaarden worden door de gegevensdiensten en PGO systemen gebruikt. Bronsystemen van zorgverleners gebruiken reeds bestaande transacties die door vertaaldiensten in FHIR resources van PWD 3.2 worden omgezet. Omdat MedMij uitgaat van FHIR als technische uitwisselstandaard, zijn er geen HL7v3 of CDA templates gemaakt. De FHIR profielen zijn via de Nictiz Wiki met informatiestandaarden op te zoeken.Alle wijzigingen in PWD 3.2.3 kunnen in detail worden nagelezen in de releasenotes.

Onze experts

Ananta Sotthewes

Ananta Sotthewes

Productmanager

Jeugdgezondheidszorg

Bekijk profiel

View all

Geboortezorg

Implementatie van deze release

Wil jij weten hoe jouw organisatie zijn IT-systemen anders kan inrichten, zodat de gegevensuitwisseling makkelijker verloopt? Op dit moment zijn er in eerstelijnszorg minimaal drie dossiersystemen voor verloskundigen. In de tweedelijnszorg zijn er minimaal vier dossiersystemen voor gynaecologen. Hierdoor is gegevens uitwisselen niet eenvoudig. Het implementeren van de PWD-standaard voor de geboortezorg is een positieve stap. Wil jij meer weten over implementatie?

Implementatie van deze release

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons