Skip to the main content

Dossieroverdracht

Als een patiënt van vaste huisarts verandert, vindt een dossieroverdracht plaats van de huidige huisarts naar de nieuwe huisarts.

1. De titel van de overdracht

Als een patiënt van vaste huisarts verandert, vindt een dossieroverdracht plaats van de huidige huisarts naar de nieuwe huisarts.

2. De aanleiding voor dit bericht

Als de patiënt een nieuwe vaste huisarts krijgt, is het met het oog op de continuïteit van zorg van belang dat de nieuwe huisarts de beschikking krijgt over de medische geschiedenis van de patiënt. De Richtlijn Informatieverstrekking tussen huisartsen bij overdracht van de behandelrelatie (NHG) vormt de basis voor het bericht ‘dossieroverdracht’. De richtlijn geeft aan welke medische gegevens van een patiëntdossier worden overgedragen van de huidige huisarts naar de nieuwe huisarts.

3. Een korte beschrijving

Wanneer de behandelrelatie overgaat naar een andere huisarts, wordt het dossier elektronisch en gestructureerd overgedragen. Het ontvangen dossier wordt opgeslagen en verwerkt in het informatiesysteem (HIS) van de nieuwe huisarts.

4. Wie wisselt met wie uit?​

De huidige huisarts draagt het dossier elektronisch over naar de nieuwe huisarts.

5. Welke wet is relevant voor deze overdracht?

Voor de overdracht van het patiëntendossier aan de nieuwe huisarts is toestemming van de patiënt noodzakelijk. Dit staat beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Meer informatie over de toestemming is te vinden in de KNMG-handreiking Overdracht patientendossier bij verandering van huisarts.

6. Wat is het doel en de meerwaarde van de overdracht voor de patiënt en zorgverleners?​

Het doel van het bericht is dat huisartsen het patiëntendossier snel, eenvoudig en eenduidig kunnen overdragen. De directe digitale uitwisseling is van grote meerwaarde:

 • De patiënt kan erop vertrouwen dat zijn/haar medisch dossier goed, volledig en veilig wordt overgedragen.
 • De ontvangende huisarts verwerkt het dossier automatisch in het informatiesysteem en beschikt over alle gegevens om de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen.

7. Welke gegevens worden uitgewisseld?

Voor het overdragen van een patiëntendossier is een adequaat ingevuld en gestructureerd elektronisch patiëntendossier een belangrijke voorwaarde. Bij de overdracht wordt het gehele actuele dossier overgedragen aan de nieuwe huisarts. Daarmee wordt bedoeld het EPD zoals dat door de huisarts qua inhoud en structuur is vormgegeven. Het gaat dan om alle patiëntgebonden medische gegevens en alle episode-gebonden gegevens:

 • Persoonsgegevens van de patiënt en eventuele contactpersonen
 • Gegevens van de huidige huisarts en praktijk
 • Volledige episodelijst
 • Contacten
 • SOEP-verslagen
 • Metingen
 • Labuitslagen
 • Verrichtingen
 • Contra-indicaties
 • Overgevoeligheden
 • Actuele medicatie en medicatiehistorie (medicatieafspraken, verstrekkingsverzoeken, medicatieverstrekkingen)
 • Behandelgrenzen (behandelaanwijzingen)
 • Correspondentie-items
 • Individuele zorgplannen
 • Overdrachtsgegevens

Persoonlijke werkaantekeningen worden niet aan de nieuwe huisarts overgedragen.

8. Zijn er verschillen voor de gegevens in de richtlijn en het bericht?​

De Richtlijn Informatieverstrekking tussen huisartsen bij overdracht van de behandelrelatie (2006) vormt de basis voor dossieroverdracht. Het bijbehorende en nu operationele ‘Patiënt Overdracht Bericht’ (MEDOVD) van de Edifact-standaard is sterk verouderd. Sinds 2010 zijn de vernieuwingen uit het HIS-referentiemodel hier niet meer in verwerkt. Daarom werkt Nictiz aan een nieuw bericht. Dit nieuwe bericht voldoet aan de richtlijn, het huidige HIS-referentiemodel en de NHG-tabellen.

9. Welke partijen hebben meegewerkt bij het tot stand komen van het bericht?​

Het nieuwe bericht komt tot stand in samenwerking met betrokken partijen in het veld. Dit zijn o.a. het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Stichting ION, CMIO Netwerk Eerste Lijn en leveranciers van huisarts informatiesytemen.

10. Hulp bij implementatie

De implementatiestappen voor dit bericht komen in Amigo! zodra de nieuwe informatiestandaard Huisartsenzorg is gepubliceerd.

Amigo! is een kennisplatform dat op een laagdrempelige manier het gehele zorgveld ondersteunt met digitale informatie-uitwisseling.

10. Hulp bij implementatie

11. Informatie voor leveranciers

De huidige standaard voor ‘Patiënt Overdracht Bericht’ (MEDOVD) is beschikbaar bij Nictiz.

Het nieuwe bericht Dossieroverdracht wordt ontwikkeld door Nictiz. Dit bericht is de uitwerking van de usecase ‘Huisarts stuurt dossier naar huisarts’ van de informatiestandaard Huisartsenzorg. Deze informatiestandaard maakt gebruik van zorginformatiebouwstenen (zibs) en HL7 FHIR.

Onze experts

Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Productmanager / Programma Manager

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons