Skip to the main content

Analyse

Gedurende de analyse van het generieke proces analyseert de Functioneel Beheerder de haalbaarheid van een wijzigingsverzoek en zorgt voor een voorstel ten behoeve van de besluitvorming. De impact van het wijzigingsverzoek bepaalt de mate van detail van de analyse. Onderstaand figuur toont de analyse van een wijzigingsverzoek:

2.1 Analyseren wijzigingsverzoek

In de eerste stap van de analyse beoordeelt de Functioneel Beheerder het type wijzigingsverzoek.

Hierin zijn een drietal categorieën te onderscheiden, namelijk:

  • correctieve wijzigingsverzoeken; het verbeteren van fouten;
  • adaptieve wijzigingsverzoeken; het uitbreiden van functionaliteit;
  • perfectieve wijzigingsverzoeken; het mooier maken van functionaliteit.

Gedurende de analyse wordt de haalbaarheid van een wijzigingsverzoek geanalyseerd, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van de wijziging, de te investeren tijd en de beschikbare resources (onder andere financiën en medewerkers). De businesscase wordt bepaald met inachtneming van het maatschappelijk belang. Tevens wordt gedurende de analyse het wijzigingsverzoek uitgewerkt zodat inzichtelijk is op welke wijze het wijzigingsverzoek gerealiseerd kan worden. Gedurende deze analyse vindt afstemming plaats met de Gebruiker en de Expert(groep). Zij leveren input, advies en feedback. In de analyse worden ook de compatibiliteits-consequenties van het doorvoeren van het wijzigingsverzoek onderzocht. Indien de verandering niet compatibel is, worden ook de mogelijke migratiepaden aangegeven. De mate van detail waarin de Functioneel Beheerder de analyse uitvoert, is afhankelijk van de impact van het wijzigingsverzoek. Indien de impact van een wijzigingsverzoek klein is zal de analyse snel en flexibel kunnen plaatsvinden, voor de wijzigingsverzoeken met grotere impact is een gedegen analyse noodzakelijk.

​2.2 Uitwerken voorstel

Als resultaat van de analyse wordt door de Functioneel Beheerder een voorstel uitgewerkt dat als input dient voor de besluitvorming. De omvang van het voorstel is afhankelijk van de impact van het wijzigingsverzoek. Indien de impact van een wijzigingsverzoek klein is kan de Functioneel Beheerder volstaan met een voorstel bestaande uit enkele zinnen, voor de wijzigingsverzoeken met grotere impact kan een voorstel in de vorm van een analyserapport gewenst zijn.

2.3 Beschikbaar stellen voorstel

De Functioneel Beheerder stelt het voorstel, ten behoeve van de besluitvorming, beschikbaar aan de Autorisator. Dit door een toelichting te plaatsen bij het desbetreffende wijzigingsverzoek in het wijzigingsbeheersysteem, of door aan het wijzigingsverzoek een rapport te koppelen waarin het voorstel beschreven wordt.

3. Besluitvorming

Nadat de analyse heeft plaatsgevonden en het voorstel is uitgewerkt en beschikbaar gesteld, kan besluitvorming over het wijzigingsverzoek plaatsvinden.

Laatste nieuws

Alle nieuws

Agenda

Alle items

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons