Skip to the main content

Realisatie

​​Gedurende de realisatie van het generieke proces wordt het wijzigingsverzoek gerealiseerd en daarmee de nog niet gepubliceerde versie van de standaard aangepast. Onderstaand figuur toont de realisatie van een wijzigingsverzoek:

4.1 Vaststellen moment van realiseren wijzigingsverzoek

De Functioneel Beheerder is verantwoordelijk voor het vaststellen van het moment waarop het wijzigingsverzoek wordt gerealiseerd en stemt dit af met de Autorisator. Het moment van realisatie kan per standaard en aanpassing verschillen.

4.2 Doorvoeren aanpassing n.a.v. wijzigingsverzoek

Indien besloten is dat een wijzigingsverzoek wordt gerealiseerd, is de Functioneel Beheerder verantwoordelijk voor de realisatie van de benodigde aanpassingen. Het daadwerkelijk doorvoeren van de aanpassing hoeft echter niet per definitie door de Functioneel Beheerder te geschieden. Afhankelijk van de aard van de benodigde aanpassing wordt besloten door welke actor de aanpassing wordt doorgevoerd. Deze beslissing gebeurt in afstemming met de Gebruiker (die het wijzigingsverzoek heeft ingediend) en de Expert (die advies gegeven heeft met betrekking tot de door te voeren aanpassing). De actoren door wie de aanpassing veelal wordt doorgevoerd zijn de Functioneel BeheerderExpert en/of Technisch Beheerder. Daar de aanpassing onder verantwoordelijkheid van de Functioneel Beheerder plaatsvindt, is besloten alleen deze actor in het model op te nemen.

4.3 Registreren aanpassing gereed

Wanneer de aanpassing gereed is, wordt dit door de Functioneel Beheerder in het wijzigingsbeheersysteem geregistreerd.

4.4 Besluiten publicatie

De Autorisator besluit wanneer een doorgevoerde aanpassing leidt tot een nieuwe publicatie van het element dat in beheer is. Dit besluit wordt door de Autorisator afgestemd met de Houder en is onder andere afhankelijk van de noodzaak en impact van de aanpassing. Veelal zal een individuele aanpassing niet direct leiden tot een publicatie, maar zal een verzameling van aanpassingen gezamenlijk gepubliceerd worden. Indien besloten wordt een aanpassing niet direct te publiceren, dan wordt bij een volgende aanpassing of tijdens een fysieke- en/of telefonische bijeenkomst, besloten al dan niet over te gaan tot publicatie. De wijzigingsverzoeken die tot dat moment gerealiseerd zijn, zullen binnen deze publicatie worden meegenomen. Zodra de Autorisator besluit over te gaan tot een nieuwe publicatieversie, zal de Autorisator het moment en plaats van publiceren afstemmen met de Functioneel Beheerder. Tevens wordt op dit moment tussen beide afgestemd welk versienummer gehanteerd wordt voor de nieuwe publicatieversie. Indien gewenst zorgt de Autorisator voor afstemming hieromtrent met de Houder.

5. Publicatie

Wanneer de gerealiseerde aanpassing direct leidt tot een nieuwe publicatie van de standaard vangt het publicatieproces aan. Echter blijkt het in de praktijk niet wenselijk na iedere aanpassing over te gaan tot een nieuwe publicatie van de standaard. Veelal vangt het publicatieproces dan ook pas in een later stadium aan en wordt de aanpassing gepubliceerd als onderdeel van een publicatie die meerdere aanpassingen bevat.

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons