Skip to the main content

Concept standaard voor betere uitwisseling medicatiegegevens

Betere uitwisseling van medicatiegegevens kan ziekenhuisopnamen door medicatie-incidenten voorkomen en onnodig leed besparen. Om dit te realiseren werken koepelorganisaties en zorgverleners in de 1e, 2e en 3e lijn samen met patiëntenorganisaties aan de informatiestandaard Medicatieproces. De conceptversie van deze standaard is 19 juli 2016 opgeleverd en kan door zorgverleners met hun softwareleveranciers in de praktijk getest worden.

Medicatiebehandelingen zijn vaak aan elkaar gerelateerd, terwijl actuele medicatiegegevens onvoldoende worden uitgewisseld. Uit onderzoek blijkt dat circa 45 procent van de 65-plussers in Nederland te maken met polyfarmacie: het gebruik van vijf of meer verschillende medicijnen. Polyfarmacie is een belangrijke risicofactor voor potentieel vermijdbare, geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopnames bij 65-plussers.

Medicatie-overzichten niet actueel

Jaap Dik, apotheker: “Medicatieoverzichten zijn vaak niet actueel doordat wijzigingen in doseringen, het eerder stoppen of juist langer toedienen van medicatie niet altijd goed en eenduidig geregistreerd worden. Ook ontbreekt informatie over het daadwerkelijke medicijngebruik van een patiënt. Bij de ontwikkeling van de informatiestandaard hebben we, om dit op te lossen, de vier stappen van het medicatieproces als uitgangspunt genomen. Deze stappen, voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik, vormen de basis voor het registreren en uitwisselen van medicatiegegevens. Ook is een scheiding tussen therapeutische en logistieke gegevens aangebracht. Dit heeft als voordeel dat het medicatieoverzicht van een patiënt duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen wat de arts heeft voorgeschreven, gewijzigd of gestopt, wat de apotheek op basis daarvan heeft geleverd en wat de patiënt daadwerkelijk gebruikt.”

Pilot

Voordat de informatiestandaard landelijk wordt vrijgeven, wordt hij in de praktijk getoetst in één of meerdere regio’s. Er worden twee scenario’s getoetst tijdens deze pilotfase. In het eerste scenario schrijft een voorschrijver in overleg met de patiënt medicatie voor of wijzigt of stopt deze. En in het tweede scenario wordt een Medicatieoverzicht geregistreerd in bouwstenen en opvraagbaar gemaakt voor medebehandelaars.

Informatieberaad

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft met spelers in de zorg het Informatieberaad belegd met als doel te komen tot een duurzaam zorgbreed informatiestelsel. Dit Informatieberaad heeft geconcludeerd dat er behoefte bestaat aan de verdere uitwerking van een zorgbreed conceptueel begrippenkader en de daarbij aansluitende informatiestandaard rondom het medicatieproces. Dit is belegd in het programma Informatiestandaard Medicatieproces. Meer informatie over de informatiestandaard Medicatieproces.

Ga naar boven

Volg ons