Skip to the main content

1. Wat is de titel van de overdracht? ​

De huisarts of huisartsenpost doet een spoedmelding van een acute situatie bij de meldkamer.

2. Wat is de aanleiding voor dit bericht?

Een spoedpatiënt kan vaak niet de medische informatie over zichzelf geven. Daarom hebben partijen uit de zorg in de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en afdeling spoedeisende hulp’ vastgelegd welke gegevens van belang zijn om digitaal uit te wisselen. Deze richtlijn vormt de basis voor de informatiestandaard Acute Zorg.

De richtlijn geeft twee (spoed)meldingen naar de meldkamer. Bericht 1 vanaf de huisarts en bericht 21 vanaf de huisartsenpost.

3. Wat is een korte beschrijving? ​

De (spoed)meldingen van de huisarts of de huisartsenpost naar de meldkamer zijn logistieke berichten ter ondersteuning van de overdracht van precieze gegevens. Meestal worden deze meldingen gestuurd na telefonisch contact met de meldkamer.

4. Wie wisselt met wie uit?​

De (waarnemend) huisarts stuurt een melding naar de verpleegkundig meldkamer centralist. Vaak nadat deze eerder telefonisch contact hebben gehad. De huisarts, die de patiënt aanmeldt voor vervoer, kan een samenvatting voor de ambulance meesturen. De waarnemend huisarts van de HAP kan zowel de professionele samenvatting van de huisarts als ook de waarneemgegevens voor de ambulance meesturen.

5. Welke wet is relevant voor deze overdracht?

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is relevant, hierin staat aangegeven dat patiënttoestemming kan worden verondersteld. De meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp mogen de patiëntgegevens uitwisselen met de aangewezen huisarts zonder expliciete toestemming of machtiging van de patiënt.

6. Wat is het doel en de meerwaarde van de overdracht voor de patiënt en zorgverleners?​

Het doel van het bericht is de continuïteit van zorg voor de patiënt bij overdracht tussen verschillende zorgverleners in de acute zorg.  Daarnaast levert de directe digitale uitwisseling meerwaarde op voor de patiënt en zorgverleners, deze zijn:

 • De patiënt kan er op vertrouwen dat de meldkamer de gegevens van de melding correct ontvangt.
 • De meldkamer kan de correcte meldingsgegevens gebruiken zonder dat er geen sprake kan zijn van spraakverwarring.

7. Welke gegevens worden uitgewisseld?

De melding van de huisarts(enpost) naar de meldkamer bevat de volgende gegevens:

 • Persoonsgegevens van de patiënt;
 • Haalgegevens over de locatie waar de patiënt opgehaald moet worden;
 • Gegevens over de bestemming waar de patiënt naar toe gaat;
 • Gegevens over de verwijzer (vb. waarnemend huisarts of triagist);
 • Toelichtingen, zoals aanvullende gegevens uit het contact met de patiënt;
 • Triagegegevens. Hierin staan de urgentiecode, de verwijsreden en het verwachte specialisme. De triagegegevens zijn zo opgebouwd dat deze ruimte biedt aan verschillende triagesystemen, zoals de Nederlandse Triage Standaard (NTS) en Manchester Triage System (MTS);
 • De professionele samenvatting die opgehaald is bij de vaste huisarts*.
  Dit zijn actuele gegevens over de episodes, contactmomenten, contactverslagen,  medicatiegegevens, metingen, contra-indicaties, overgevoeligheden en overdrachtsgegevens;
 • De waarneemgegevens.
  Deze gegevens zijn vastgelegd tijdens de waarneming: episodes, contactmomenten, contactverslagen, medicatiegegevens, metingen, contra-indicaties en overgevoeligheden, overdrachtsgegevens en urgentiecode van de waarnemer.

Van deze gegevens is alleen de identificatie van de verwijzer een verplicht gegeven, de rest wordt meegegeven indien bekend en relevant.

* Indien de huisarts de patiënt aanmeldt voor vervoer kan de professionele samenvatting meegestuurd worden voor de ambulance.

8. Zijn er verschillen voor de gegevens in de richtlijn en het bericht?​

De berichten zijn gemaakt conform de afspraken in de richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp’. In deze richtlijn wordt gesproken over twee berichten, in de informatiestandaard zijn deze samengevoegd in één bericht.

De andere afwijking die aanwezig is, is een verschil in de professionele samenvatting. In de richtlijn wordt gesproken over een aantal informatieblokken die in de HISsen nog niet aanwezig zijn. Omdat deze daar niet aanwezig zijn, kunnen deze informatieblokken niet opgevraagd worden en daarmee niet meegestuurd worden in het bericht naar de meldkamer. Het gaat hierbij om:

 • Niet verwerkte retourberichten
 • Familieanamnese
 • Ingrepen en behandelingen
 • Aanvullende gegevens: sociaal
 • Aanvullende gegevens: profylaxe en voorzorg

Wanneer deze in de HIS-sen beschikbaar komen worden deze ook in het bericht toegevoegd.

9. Welke partijen hebben meegewerkt bij het tot stand komen van het bericht?​

Deze berichten zijn tot stand gekomen na uitgebreide samenwerking tussen alle betrokken partijen. Hiervoor hebben onder andere Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van spoedeisende hulpartsen, het Nederlands huisartsen genootschap en Ineen samengewerkt.

10. Implementatie van digitale gegevensuitwisseling bij Acute zorg

Amigo! is een kennisplatform dat op een laagdrempelige manier het gehele zorgveld ondersteunt met digitale informatie-uitwisseling. Amigo! bevat praktische stappenplannen hoe je digitale gegevensuitwisselingen in de acute zorg uit de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp’ kan realiseren.

De implementatiestappen voor de (spoed)meldingen van de huisarts of de huisartsenpost naar de meldkamer uit de informatiestandaard Acute Zorg zijn in Amigo! uitgewerkt. Ook de implementatiestappen van de andere berichten uit de richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp’ zitten in Amigo! Kijk snel op amigo.nictiz.nl.

10. Implementatie van digitale gegevensuitwisseling bij Acute zorg

11. Informatie voor leveranciers

Deze berichten zijn gepubliceerd op de informatiestandaard Acute Zorg publicatiepagina.  Hierop staan links naar:

 • Art-Decor; hier vind je de dataset en templates.
 • De wikipagina waarop het ontwerp te vinden is
 • Downloadlinks voor voorbeeldberichten zowel in HTML als XML

In samenwerking met

Onze experts

Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Productmanager / Programma Manager

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons