Skip to the main content

Medicatieveiligheid en patiënt

Medicatie-onveiligheid is een hardnekkig probleem. Niet voor niets is het verbeteren van medicatieveiligheid de doelstelling met de hoogste prioriteit van het Informatieberaad Zorg, een overlegorgaan van zorgaanbieders, patiënten, leveranciers en VWS. Wekelijks komen meer dan 1.200 mensen in het ziekenhuis terecht door medicatie-incidenten. Meer dan de helft daarvan is te voorkomen. Dat zijn ruim 27.000 vermijdbare ziekenhuisopnamen per jaar (Erasmus MC, NIVEL, Radboud UMC en PHARMO, 2017).

Informatie over patiënt onvolledig

Een belangrijke oorzaak van medicatiefouten is dat bij voorschrijven, uitgifte en toediening, onvoldoende informatie beschik­baar is over welke medicatie de patiënt al gebruikt. Daarnaast ontbreekt vaak informatie over allergieën en over­gevoelig­heden, maar ook patiëntkenmerken zoals nierfunctie zijn vaak niet vastgelegd. Om patiënten goed te kunnen behandelen, is een actueel en volledig inzicht in medicatiegegevens en patiëntkenmerken noodzakelijk.

Betere gegevensuitwisseling cruciaal

Op dit moment vindt nog onvoldoende informatie-uitwisseling plaats in de medicatieketen. Huisartsen, apothekers, verpleegkundigen of medisch specialisten weten daardoor niet precies welke medicijnen patiënten voorgeschreven hebben gekregen en daadwerkelijk gebruiken. Elektronische uitwisseling tussen huisartsen en apotheken vindt wel plaats, maar tussen ziekenhuizen en openbare apotheken is dat nog verre van optimaal. En zelfs als medicatiegegevens worden gedeeld, ontbreekt informatie, zoals wijzigingen in doseringen, medicatie door ziekenhuisopname, het stoppen met een medicijn vanwege een allergie of het later starten omdat een middel niet gelijk bij de apotheek is opgehaald.

Patiënt inzage geven in eigen gegevens

Patiënten kunnen medicatiegegevens zelf nog niet controleren omdat zij nog nauwelijks toegang hebben tot hun medicatieoverzicht. En juist de patiënt heeft waardevolle informatie en weet wat hij daadwerkelijk gebruikt. Om patiënten in staat te stellen zelf bij te dragen aan de kwaliteit van hun medicatiegegevens, is eenvoudige, betaalbare en beveiligde toegang tot eigen gegevens noodzakelijk. Patiënt empowerment is daarom naast medicatieveiligheid een belangrijke doelstelling van het Informatieberaad Zorg.

Verbeteren medicatieveiligheid en patiënt empowerment

Om medicatieveiligheid te verbeteren, werkt Nictiz met zorgverleners, patiëntenorganisaties, leveranciers en koepelorganisaties van zorgaanbieders samen in onderstaande programma’s en projecten: ​Programma’s en projecten gericht op elektronische gegevensuitwisseling


Projecten en programma’s gericht op patiënt empowerment

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons